Get Adobe Flash player
  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterMa37
  mod_vvisit_counterTegnap32
  mod_vvisit_counterEzen a héten103
  mod_vvisit_counterEbben a hónapban915
  mod_vvisit_counterÖsszes nap194031

  We have: 4 guests online
  Elérhetőségeink

  Viktória Vendégház

  3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 61.

  Mobil/Viber:
  +36-30/338-94-96

  E-mail:
  ladyviktoria@t-online.hu

  postheadericon Hírek

  postheadericon Adatvédelmi tájékoztató

  Adatvédelmi nyilatkozat

  Adatkezelési Tájékoztató
  VIKTÓRIA Vendégház Miskolctapolca

  3519 Miskolc Miskolctapolcai út 61.

   Viktória Vendégház Miskolctapolca számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség a látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. 
  A Szolgáltató, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja,hogy a www.miskolctapolca-szallas.hu oldala (továbbiakban: Weblap,) látogatóit a weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 
  Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő. 
  A Weblap használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével,szállásfoglaláskor annak kezdeményezésével Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor. A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, a Weblap működésével és a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Szállásadó tájékoztatást. 
  I. Adatkezelő, adatfeldolgozó


  Weblap és Szállásfoglalás Szolgáltatásai

  Adatkezelő: Viktória Vendégház Miskolctapolca cím:3519 Miskolc Miskolctapolcai út 61 Nyílvántartási szám:20/2018 
  A szállás üzemeltető Lady Viktória Bt, 3519 Miskolc Miskolctapolcai út 61.
   Adószám: 21218264-1-05 önálló adatkezelőként járnak el a szállásfoglalás, ajánlatkérés során rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában..

  I. Fogalmak


  Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint a Felhasználási feltételekben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

  Az Info törvény értelmében:

  személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
  érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 
  hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
  nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
  adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
  adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
  adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
  adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;  

  II. Adatkezelés elve


  A szállásadó a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

  III. Adatkezelés jogalapja


  A Szállás működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

  A Vendég az adatokhoz való hozzájárulást a szálláshely lefoglalásával illetve igénybevételével (pl. ajánlatkérés is), annak kezdeményezésével adja meg.

  A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Szállásadónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

  A Vendég szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

  A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szállásadó a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, Partnerek felé fennálló szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Vendég hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.


  IV. Kezelt adatok köre


  A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Vendég tartozik felelősséggel.

  A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a.


  Szállásfoglalás, Ajánlatkérés

  A szállásfoglalás illetve ajánlatkérés során kezelt adatok: név, email cím, telefonszám, cím (ország, irányítószám, település, utca, házszám), nem, gyermekek száma és kora, kisállattartásra vonatkozó adatok. A Vendég a szállásfoglalás és ajánlatkérés során a megjegyzés rovatban további személyes adatokat oszthat meg a szállásajánlatot közvetítő Partnerrel és a Szolgáltatóval..


  Marketing megkeresések

  A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresést a Viktória Vendégház nem kezdeményez.

  V. Adatkezelés célja


  A Vendégek személyes adatainak kezelésének célja a Szállás Szolgáltatásainak nyújtása, ennek keretében különösen: a Vendégek azonosítása.

  VI. Adattovábbítás


  Szállásfoglalás, Ajánlatkérés

  A szállást üzemeltető a Vendégektől megkapott személyes adatokat csak a Miskolc Város Polgármesteri Hivatal személyes okmányaival igazolt munkatársának adhatja tovább hatósági / Idegenforgalmi adó / ellenőrzése céljából.

  VII. Adatkezelés időtartama

  Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt adatok

  A Szállásadó a Vendég által kezdeményezett ajánlatkéréssel kapcsolatos személyes adatokat az ajánlat elfogadása esetén foglalási adatként kezeli a továbbiakban, az ajánlat visszautasítása esetén pedig törli. A Szállásadó a Vendég által kezdeményezett szállásfoglalással, és elfogadott ajánlattal kapcsolatos személyes adatokat a számviteli  kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. 

  VIII. Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen


  A Vendég a  – az ún. kötelező adatkezelés kivételével – ladyviktoria@t-online.hu  email címre küldött levél útján kérheti személyes adatai törlését a Szállásadótól. A Vendég személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szállásadó, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. Törlés helyett a Szállásadó zárolja a személyes adatot, ha a Vendég ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vendég jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szállásadó, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A Vendég hozzájárulásának visszavonását követően a Szállásadó a IV.9. pont szerint a továbbiakban is kezelheti az érintettre vonatkozó személyes adatokat.

  A Vendég tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a ladyviktoria@t-online.hu  email címre küldött levél útján,

   

  -ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szállásadóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

   -ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

  valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

  Ha a Szállásadó a Vendég tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, a Szállásadó a Vendég adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.


  IX. Tájékoztatás kérése


  A Vendég bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szállásadó által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a ladyviktoria@t-online.hu  e-mail címen vagy a a +36 30 / 3389496 telefonszámon . A Szállásadó a Vendég kérelmére tájékoztatást ad a Vendégre vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Szállásadó a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
  Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Szolgáltatót tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.


  X. Igényérvényesítés


  A korábban a Szállásadó részére megadott e-mail címről érkezett igényt a Szállásadó a Vendégtől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Vendég akkor nyújthat be igényt, ha – a Szállásadó vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

  Amennyiben a Szállásadó adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Vendég által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
  A Vendég halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának ladyviktoria@t-online.hu  címére történő megküldésével a Vendég bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Vendég fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Vendégre vonatkozó adatok törlését.


  XI. Jogérvényesítési lehetőségek

  Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).


  XII. Adatbiztonság


  A Szállásadó megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Vendég által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
  A Szolgáltató Magyarország területén Miskolc Miskolctapolcai út 61 alatt zárt helyen másoktól elzárva  tárolja a Felhasználók személyes adatait.


  XIII. Külső közvetítő szolgáltatók


  A Szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások ( pl.,  Facebook) üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. A Szállásadó keretében beágyazott, de külső szolgáltató által fenntartott szolgáltatások (pl. Facebook által biztosított „Kérdezz, mi felelünk”) vonatkozásában szintén az adott szolgáltatás üzemeltetője jár el adatkezelőként.

  A Szolgáltató a Viktória Vendégház facebbok aldalán elérhető alkalmazások telepítése esetén a telepítés során a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatokat bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. Amennyiben valamely Facebook alkalmazás jelen tájékoztatóra utal, az Adatkezelési Tájékoztató megfelelően irányadó a Szolgáltató adatkezelésére, egyebekben a Facebook szolgáltatáson belüli adatkezelésre (pl. applikáció törlése, hozzászólás, stb.) a Facebook adatvédelmi irányelvei irányadók. Az alkalmazások törlése a Facebook felhasználói beállítások között az alkalmazás menüpontban (http://www.facebook.com/settings?tab=applications) kezdeményezhető


  XVII. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok.

  A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.


  Módosítás: (2018. június 09. szombat, 16:04)

   
  Google+
  Youtube
  Facebook
  Blogger